Лични данни

Описание на личните данни в съответствие с раздел 10 от Закона за личните данни (523/99).

1. Контрольор

Fiskars Finland Oy Ab (по-кратко "Fiskars")
Булстат: FI19036089
Hämeentie 135 А, P.O. Клетка 130, FI-00560, Хелзинки, Финландия
Тел: +358 20 43 910
Факс: +358 9 604 053

2. Лице, отговарящо за проблемите с личните данни

Потребителско обслужване
c / o Fiskars Финландия Oy Ab
Електронна поща: consumerservice@fiskars.com

3. Име на файла с лични данни

Данни за данните за клиентите. Регистрирайте се въз основа на клиентски или други взаимоотношения на сътрудничество с Fiskars.

4. Цел на използването на лични данни

Целта на обработката на личните данни е управление на взаимоотношенията с клиентите и други взаимоотношения на сътрудничество, администрация, маркетинг и продажби от разстояние, както и планиране и развитие на бизнес дейностите на Fiskars, компании, които от време на време принадлежат на групата компании и компании на Fiskars принадлежащи към франчайзинговата верига на Fiskars.

Всички регистрирани данни могат да бъдат използвани за маркетинг, развитие на бизнеса или подобни цели на Fiskars и / или свързаните с него дружества, включително компании във франчайзинговата си верига и партньори за сътрудничество. Такива цели могат да включват директен маркетинг и в електронна форма и съсредоточаване върху маркетинга. За да предостави на субекта на данните ползи, оферти и друго съдържание, свързано с неговите лични интереси, регистрираните данни могат да бъдат анализирани и използвани заедно с други данни, съдържащи се за формиране на профили и групи, които да се използват за фокусиране на маркетингови и други комуникации съгласно вероятните интереси на субекта на данни. Данните могат да бъдат извлечени и в друг клиентски регистър на Fiskars.

Fiskars може да възлага дейности по обработка на данни на доставчици на услуги от трети страни.

5. Съдържание на файла с лични данни

Информацията, свързана със следните групи и техните данни за промените, може да се обработва в досието с лични данни:

Основна информация, като:
Име, дата на раждане, пол, език, имейл адреси, телефонни номера, адреси, професия или длъжност, име и данни за контакт на компанията, семейно положение, размер на семейството, екранно име и снимка.

Информация относно регистрацията на продукта или друга обективна връзка, като например:
Идентификационни данни, свързани с използването на услугите на Fiskars, например различни клиентски програми: клиентски номер, потребителско име и парола; информация за извършените покупки; регистрации на продукти (включително гаранционни записи); дата на ставане на клиент; информация, свързана с фактуриране, събиране на вземания и гаранция; интереси, обявени от субекта на данните; записи на обажданията на клиенти; разрешения и забрани за директно пускане на пазара, както и действия на субекта на данни на уебсайта на Fiskars и мобилните услуги, като "бисквитки", изпратени до браузъра, и получената от тях информация (например IP адрес, поведението на субекта на данните на уебсайта на Fiskars); и дейността на субекта на данните в социалните медийни канали на Fiskars.

Данните, свързани с офертите и покупките, както и други съобщения, като например:
Ползите, услугите и кампаниите, насочени и предлагани на субекта на данните и тяхното използване; обратна връзка, искове и други съобщения и мерки, свързани с клиента или отношенията на сътрудничество; покупки, направени в магазините, магазините и уеб магазините на Fiskars; датата на покупката, закупените продукти (брой и цена на закупените продукти и общата сума на покупката), информация относно продуктите, гаранции, както и обработката, доставката и връщането на стоките.

6. Редовни източници на данни

Информацията се събира предимно от субектите на данни в началото и по време на клиента или от други взаимоотношения на сътрудничество. Информацията може да се събира и чрез "бисквитки" и други еквивалентни техники, когато субектът на данните използва електронните услуги на Fiskars от който и да е терминал за данни. Освен това личните данни могат да се събират и от трети страни до степента, позволена от закона.

Информацията може да бъде събрана от други регистри на Fiskars и свързаните с нея дружества, включително компании, принадлежащи към неговата франчайзингова верига.

Актуализациите на личните данни могат да се получават и от органите, организациите и компаниите, които предлагат такива услуги за актуализиране, както и от публични регистри и други публични източници.

7. Редовно издаване на данни и трансфери извън ЕС / ЕИП

Fiskars може да разкрива информация в рамките на приложимото законодателство. Данните могат да бъдат разкрити от преписката за маркетингови цели на партньорите по сътрудничеството на Fiskars, освен ако субектът на данните е забранил такова разкриване. Приемателят на информацията не може да разкрива данните по-нататък.

Fiskars може също така да разкрива и прехвърля данни към такива общности извън ЕС / ЕИП, с които Fiskars се е съгласила писмено да се придържа към нивото на финландската защита на данните в съответствие с приложимото финландско законодателство, или разкриването се извършва поради други правни основания.

8. Защита на файла с лични данни

Само служителите на Fiskars или служителите на дружествата, действащи от името на Fiskars или при назначаването му, имат достъп до приложения на бази данни с файлове с лични данни чрез правата на личен потребител, предоставени от администратора. Потребителските профили на различни нива са създадени според нуждите на всеки служител, за да изпълняват задълженията си. Системите са защитени от защитна стена, която защитава файла с лични данни от всички контакти извън Fiskars.

Документите, включващи ръчно обработваната информация, данните за клиентите и данните, отнасящи се до партньорите за сътрудничество, се съхраняват в заключена и огнеустойчива зона след предварителната обработка. Само служителите на Fiskars или служителите на дружествата, действащи от името на Fiskars, имат достъп до ръчно обработвани данни.

Всички служители на Fiskars, както и служители или служители на дружествата, действащи от името на Fiskars или при назначаването му, са длъжни да пазят поверителни всички лични данни, получени чрез техните работни задачи.

9. Права на субекта на данните

Субектът на данните има право да прегледа данните, отнасящи се до него, които са запазени във файла с лични данни. Искането за такова преразглеждане трябва да бъде направено в писмена форма на лицето, отговарящо за проблемите, свързани с данните. Искането трябва да бъде подписано. Искането може да бъде представено и в централния офис на администратора на Fiskars Fiskars Finland Oy Ab, Hämeentie 135 A, 00560 Helsinki.

Субектът на данни има право да забрани обработването и екстрадирането на данните, свързани с него, за директна реклама, дистанционна продажба и друг директен маркетинг, както и за пазарни или мненията на Gallups, като се свържат с администратора. Освен това субектът на данните има право да поиска да бъдат поправени неверни данни и да бъдат премахнати неговите данни от регистъра, като се свържат с лицето, което отговаря за проблемите с данните.